11 juli 2014

Jouw Omgeving faciliteert het volledige primaire zorgproces

Binnen Jouw Omgeving kan het volledige primaire proces van zorg worden vormgegeven - van intake tot nazorg. Het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) van de zorginstelling registreert cliëntgegevens, maar de behandeling en begeleiding verloopt volledig via het online-hulpplatform Jouw Omgeving.

Praktijkvoorbeeld Reik

Een belangrijke voorwaarde om vergaande integratie van online hulp binnen een organisatie tot een succes te maken, is een volledige transitie of transformatie van het hulpverleningsproces. Reik, het expertise- en behandelcentrum in Noord-Nederland, is de eerste zorginstelling die op deze manier met Jouw Omgeving gaat werken. Tot op heden wordt cliëntinformatie bijgehouden in een veelvoud van programma's. Intakes werden verwerkt in het ECD, de observatierapportages werden bijgehouden in Excel, verslagen over plaatsingsgesprekken en evaluaties kwamen in een Word-bestand én het ECD. Reik wil dit proces efficiënter maken en kiest er daarom voor haar volledige proces via Jouw Omgeving uit te gaan voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de intake, wachtlijstbeheer, plaatsingsgesprekken, observatierapportages, verloop van de behandeling en de eindevaluatie. Jouw Omgeving fungeert bij Reik als het ECD gecombineerd met een ZIS-koppeling (ZorgInformatieSysteem) dat zorg draagt voor de administratie en verantwoording.

Kosten besparen

De toepassing van e-health kent verschillende doelen. Naast de eigen regie en de transparantie bevorderen, dient er (in deze tijden) ook te worden bespaard. Reik heeft daarom een besparingsdoelstelling van 30-40% geformuleerd. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het minimaliseren en harmoniseren van verslagen en slimme functionaliteiten om dubbele registratie te voorkomen.

Zo vallen doelen direct door naar de evaluatie en heeft de cliënt te allen tijde inzicht in zijn dossier en de verslaglegging. Doordat alle gegevens digitaal worden bijgehouden hoeft er niet meer geprint te worden. Bovendien kunnen - naast de zorgverlener - ook cliënten, ouders en externen rapporteren. Tevens wordt er tijd bespaard doordat cliënten, ouders en externen kunnen reageren op verslagen voordat het gesprek met de behandelaar plaatsvindt. De gesprekken worden hierdoor efficiënter. De rapportage wordt samen met de cliënt gedaan, daarom valt de rapportagetijd veelal onder directe tijd.

Doordat meerdere zorgverleners en behandelaren toegang hebben tot een dossier zijn er minder MDO’s (multi-disciplinair overleg) nodig. Zij kunnen namelijk allen rapporteren en hebben de mogelijkheid om via de chatfunctie met elkaar te overleggen.

Samen met Reik hebben we vooraf gekeken hoe de besparingsdoelstelling kan worden gehaald. Hierbij zorgen we niet alleen voor een goede aanvulling of uitbreiding van het werkproces, maar is er ook oog voor de implementatie. Hiertoe organiseren we in overleg met de instelling diverse voorlichtingssessies en cursussen.